Email Director .NET 12.6

Email Director .NET 12.6

OMID SOFT – 7,1MB – Shareware – Windows
Email Director is an email application to help you stay in touch with your target audience. Email Director allows you to communicate with your clients and customers in a more convenient way and send personalized messages to your customers, subscribers and friends. Email Director allows you to create an unlimited amount of mailing lists that can hold an unlimited amount of subscribers. Advanced list management features make it easy to add, change and remove recipients from the mailing list. Email Director will save hours of your valuable time, which can then be used for everything you need to do in your online marketing business.

Tổng quan

Email Director .NET là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi OMID SOFT.

Phiên bản mới nhất của Email Director .NET là 12.6, phát hành vào ngày 13/08/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2008.

Email Director .NET đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,1MB.

Email Director .NET Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Email Director .NET!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
OMID SOFT
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản